MY_VMMENU_TITLE
21-141-h-1 R22 117 616 PN16 regulátor výstupního tlaku

R22 117 616 PN16 regulátor výstupního tlaku


Na horní stranu membrány regulátoru působí přes vodní sloupec redukovaný (výstupní) tlak a na spodní stranu membrány tlak pružiny. Poklesem redukovaného tlaku se poruší rovnováha, nadzdvihne se s membránou spojená kuželka a tlak začne stoupat až na nastavenou hodnotu. Při stoupnutí redukovaného tlaku je postup opačný. Impulsní trubka DN 10 od výstupního tlaku musí být vyvedena z místa největšího průměru výstupního potrubí, kde je již tlakově uklidněné proudění.

POUŽITĺ

K regulaci vstupního (kolísavého) tlaku na konstantní výstupní tlak pro vodní páru pro pracovní tlaky a teploty:

21-141-p-1 R22 117 616 PN16 regulátor výstupního tlaku

 

Minimální diferenční tlak vzorec
Průsak uzavřeného ventilu 0,1 % kv max
Minimální průtok 5 % kv

 

TECHNICKÝ POPIS

Redukovaný (výstupní) tlak je nastavován a udržován pružinou. Každá pružina odpovídá určitému rozpětí tlaků. Při seřízení na jiné rozpětí tlaků je nutná výměna pružiny podle předpisu výrobce. Maximální redukované (výstupní) tlaky pro příslušné DN jsou uvedeny v tabulce. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává kv číslo (v m3/h -objemový průtok vody o hustotě 1000 kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa).

FUNKCE

Na horní stranu membrány regulátoru působí přes vodní sloupec redukovaný (výstupní) tlak a na spodní stranu membrány tlak pružiny. Poklesem redukovaného tlaku se poruší rovnováha, nadzdvihne se s membránou spojená kuželka a tlak začne stoupat až na nastavenou hodnotu. Při stoupnutí redukovaného tlaku je postup opačný. Impulsní trubka DN 10 od výstupního tlaku musí být vyvedena z místa největšího průměru výstupního potrubí, kde je již tlakově uklidněné proudění.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

21-141-c-3 R22 117 616 PN16 regulátor výstupního tlaku

MATERIÁL

Tělěso, kryt, nástavec šedá litina
Sedlový kroužek, kuželky, vřeteno korozivzdorná ocel
Membrána pryž 60 Sh

ZKOUŠENĺ

Regulátor výstupního tlaku je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Regulátor výstupního tlaku se montuje do vodorovného potrubí s krytem pružiny ve svislé ose pod osou potrubí. Směr proudění určuje šipka na tělese. Impulsní odběr se provádí z výstupního potrubí v předepsané vzdálenosti od regulátoru trubkou DN 10 (trubka není součástí dodávky). Před regulátor je nutno namontovat filtr (lapač nečistot) a v předepsané vzdálenosti namontovat uzavírací armaturu stejné DN jako regulátor. Potrubí za regulátorem je nutno v předepsané vzdálenosti osadit pojistným ventilem. Mezi regulátorem výstupního tlaku a pojistným ventilem nesmí být montována uzavírací armatura. Pro montáž platí Všeobecné pokyny pro montáž a obsluhu regulátorů výstupního tlaku.

OBSLUHA

Připojit spotřebiče. Pomalu otevírat uzavírací armaturu na vstupní straně regulátoru. Odvzdušnit odvzdušňovacími šrouby. Přesná korekce žádaného výstupního přetlaku v tlakovém rozsahu pružiny se provádí otáčením stavěcího šroubu pod pružinou. Před uvedením do provozu je nutno prostor nad membránou zaplnit do poloviny nástavce vodou. Plnění se provede přes šroubení pro impulsní trubku. V době delšího odstavení, při nebezpečí zamrznutí, je nutno vodu z prostoru nad membránou vypustit povolením krytu pružiny. Pro obsluhu platí Všeobecné pokyny pro montáž a obsluhu regulátorů výstupního tlaku.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- druh provozní tekutiny (vodní pára)
- skutečnou provozní teplotu tekutiny (°C) před regulátorem
- skutečný provozní přetlak (bar, MPa) před regulátorem (uvést i rozsah kolísání)
- požadovaný provozní přetlak (bar, MPa) za regulátorem (uvést jednoznačně, nikoliv rozsah)
- požadovaný průtok maximální a minimální pro vodní páru v kg.h-1

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 21-241

×

TOP